شما کدام یک از 4 گروه هستید

 

1ـپیام بد مشنوید خوب برداشت میکنید

2ـ پیام خوب میشنوید بد برداشت میکنید

3ـ پیام بد را بد 

4ـ خوب را خوب

 

به کلیپ زیر دقت بفرمایید

نظر خود را بفرمایید

 

 


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه