این مطالب قسمتی از نظرات اسلام در مورد آداب مهمانی است

واقعا زیباست

در هیچ کجای دنیا به این  خوبی در مورد مهمانی بحث نشده

The literature is part of the views of Islam on party etiquette . It 's beautiful . Nowhere in the 

worldis it so good as to talk about the party

مهمانی(ضیافت)                                                                                                    (4)

        گوشه ای از فرهنگ مهمانی در احادیث

      آنچه شایسته مهمان است

1ـ پذیرش دعوت مومن( یکی از حقوق واجب مومن این است که دعوتش پذیرفته شود امام صادق)

2ـ رعایت اولویت در پذیرش دعوت به مهمانی(همسایه نزدیک تر ــ کسی که زودتر دعوت کرده)

3ـ کندی ورزیدن در پذیرفتن مهمانی های غفلت زا( هرگاه به عروسی ها دعوت شدید کُندی بورزید زیرا این مجالس دنیا را به یاد می آورد پیامبر)

باید کندی و درنگ کرد تا مشخص شود مجلس ،آلوده به گناه نیست

4ـ مقدم داشتن دعوتی که یادآور آخرت است( هرگاه به شرکت در تشییع جنازه ها فراخوانده شدید بشتابید؛ زیرا یادآور آخرت هستند پیامبر)

5ـ شرط کردن پرهیز از تکلف( تشریفات)(خانواده را به زحمت نیاندازد و چیزی را از بیرون خانه تهیه نکند

6ـ اجازه گرفتن برای ورود به خانه میزبان

7ـ سلام کردن هنگام ورود به خانه

8ـ نشستن در جایی که میزبان پیشنهاد میکند( هرگاه یکی از شما به خانه برادرش وارد شد ، هرجایی که صاحب خانه میگوید همانجا بنشیند ؛ زیرا صاحبخانه به موقعیت خانه اش نسبت به مهمان آشنا تر است امام باقر)

9ـ خوب خوردن( محبت شخص به برادرش از خوب خوردنش از غذای اوست امام صادق)

10ـ اقتدا کردن به صاحب خانه در نماز( هیچکس در خانه ، دیگری چیش نماز او نشود پیامبر)

11ـ دعا کردن برای میزبان(اللّهُمَّ بارِک لَهُم فی ما رَزَقتَهُم ، وَاغفِر لَهُم وَ ارحَمهُم)

12ـ ترک مهمانی پس از صرف غذا( در مهمانی هایی که برای صرف یک وعده غذا هستند)

13ـ مراقبت از کرامت خود با رعایت مدت اقامت ( مهمانی سه روز است مهمان نباید آنقدر نزد کسی بماند که او را به زحمت و سختی بیاندازد پیامبر)

مهمانی(ضیافت)                                                                                                    (4)

        گوشه ای از فرهنگ مهمانی در احادیث

      آنچه شایسته مهمان است

1ـ پذیرش دعوت مومن( یکی از حقوق واجب مومن این است که دعوتش پذیرفته شود امام صادق)

2ـ رعایت اولویت در پذیرش دعوت به مهمانی(همسایه نزدیک تر ــ کسی که زودتر دعوت کرده)

3ـ کندی ورزیدن در پذیرفتن مهمانی های غفلت زا( هرگاه به عروسی ها دعوت شدید کُندی بورزید زیرا این مجالس دنیا را به یاد می آورد پیامبر)

باید کندی و درنگ کرد تا مشخص شود مجلس ،آلوده به گناه نیست

4ـ مقدم داشتن دعوتی که یادآور آخرت است( هرگاه به شرکت در تشییع جنازه ها فراخوانده شدید بشتابید؛ زیرا یادآور آخرت هستند پیامبر)

5ـ شرط کردن پرهیز از تکلف( تشریفات)(خانواده را به زحمت نیاندازد و چیزی را از بیرون خانه تهیه نکند

6ـ اجازه گرفتن برای ورود به خانه میزبان

7ـ سلام کردن هنگام ورود به خانه

8ـ نشستن در جایی که میزبان پیشنهاد میکند( هرگاه یکی از شما به خانه برادرش وارد شد ، هرجایی که صاحب خانه میگوید همانجا بنشیند ؛ زیرا صاحبخانه به موقعیت خانه اش نسبت به مهمان آشنا تر است امام باقر)

9ـ خوب خوردن( محبت شخص به برادرش از خوب خوردنش از غذای اوست امام صادق)

10ـ اقتدا کردن به صاحب خانه در نماز( هیچکس در خانه ، دیگری چیش نماز او نشود پیامبر)

11ـ دعا کردن برای میزبان(اللّهُمَّ بارِک لَهُم فی ما رَزَقتَهُم ، وَاغفِر لَهُم وَ ارحَمهُم)

12ـ ترک مهمانی پس از صرف غذا( در مهمانی هایی که برای صرف یک وعده غذا هستند)

13ـ مراقبت از کرامت خود با رعایت مدت اقامت ( مهمانی سه روز است مهمان نباید آنقدر نزد کسی بماند که او را به زحمت و سختی بیاندازد پیامبر)