ولی عصر صلوات الله علیه میراث بر همه پیامبران الهی است که می آید و گام آخر را در ایجاد آن جامعه الهی برمی دارد. (کتاب انسان 250ساله ص338)

The Imam of Time, the heir of all the divine prophets, comes, and takes the last step in the creation of that divine society. (250-year-old man's book, p. 338)