تو اینستا ۳۰۰ دوست

تو تلگرام ۲۰۰ دوست

توی موبایل ۱۰۰ دوست !

وقت ناراحتی ۱ همراه

اما داخل قبر تنهای تنها ....

پس مراقب باشیم فریب دنیا را نخوریم
       
آی
    اهل نت
                بی
                     اهل بیت،
                               نشید.