۹ مطلب با موضوع «خانواده و تربیت :: party» ثبت شده است

10 آداب مهمانی از نظر اسلام

این مطالب قسمتی از نظرات اسلام در مورد آداب مهمانی است

واقعا زیباست

در هیچ کجای دنیا به این  خوبی در مورد مهمانی بحث نشده

The literature is part of the views of Islam on party etiquette . It 's beautiful . Nowhere in the 

worldis it so good as to talk about the party


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
gameakharr

9 مهمانی(ضیافت)party

این مطالب قسمتی از نظرات اسلام در مورد آداب مهمانی است

واقعا زیباست

در هیچ کجای دنیا به این  خوبی در مورد مهمانی بحث نشده

The literature is part of the views of Islam on party etiquette . It 's beautiful . Nowhere in the 

worldis it so good as to talk about the party

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
gameakharr

8 مهمانی(ضیافت)party

این مطالب قسمتی از نظرات اسلام در مورد آداب مهمانی است

واقعا زیباست

در هیچ کجای دنیا به این  خوبی در مورد مهمانی بحث نشده

The literature is part of the views of Islam on party etiquette . It 's beautiful . Nowhere in the 

worldis it so good as to talk about the party

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
gameakharr

The translated text of the cocktail party ( 4

Translate from google siteParty (Banquet) (4)A corner of the party culture in the hadiths


What a worthy guest


1 Reception of the believer's invitation (one of the obligatory obligatory rights is that his invitation is accepted Imam Sadiq)


2 Priority in accepting an invitation to a party (nearest neighbor who is invited earlier)


3 You never invited weddings to Cindy because they recall the world of the Prophet)


The candidate must be nominated to determine that the parliament is not infected with sin


4 Hurry the leader of the invitation that is reminiscent of the hereafter (when you are martyred, rush, for the reminder of the hereafter is the Prophet)


5. Pretending to be absent (formal) (troubles the family and does not provide anything outside the home).


6 Allow home hosting


7 Salute when you arrive home


8 Sit down where the host suggests (whenever one of you enters his brother's house, wherever the homeowner says, he will stay home because he knows his home more than the guest Imam Baqir)


9 Good Eating (Love is your brother to eat from his food Imam Sadiq)


10 Approaching the owner of the house in prayer (no one at home, the other was his prayer, no prophet)


11 Prayers for hosting (Allaham Barak Allah, We are the Rostachman, and Allah and Allah)


12 quit after meals (at parties to spend for a meal)


13 Take care of your mercy with respect to the length of your stay (a visitor to the three days of the guest should not be so worthy of someone who brings him to the impenetrable trouble of the Prophet)


Party (Banquet) (4)


A corner of the party culture in the hadiths


What a worthy guest


1 Reception of the believer's invitation (one of the obligatory obligatory rights is that his invitation is accepted Imam Sadiq)


2 Priority in accepting an invitation to a party (nearest neighbor who is invited earlier)


3 You never invited weddings to Cindy because they recall the world of the Prophet)


The candidate must be nominated to determine that the parliament is not infected with sin


4 Hurry the leader of the invitation that is reminiscent of the hereafter (when you are martyred, rush, for the reminder of the hereafter is the Prophet)


5. Pretending to be absent (formal) (troubles the family and does not provide anything outside the home).


6 Allow home hosting


7 Salute when you arrive home


8 Sit down where the host suggests (whenever one of you enters his brother's house, wherever the homeowner says, he will stay home because he knows his home more than the guest Imam Baqir)


9 Good Eating (Love is your brother to eat from his food Imam Sadiq)


10 Approaching the owner of the house in prayer (no one at home, the other was his prayer, no prophet)


11 Prayers for hosting (Allaham Barak Allah, We are the Rostachman, and Allah and Allah)


12 quit after meals (at parties to spend for a meal)


13 Take care of your mercy with respect to the length of your stay (a visitor to the three days of the guest should not be so 

worthy of someone who brings him to the impenetrable trouble of the Prophet)Please write your own comments about this content

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
gameakharr

5 مهمانی(ضیافت)party

 این مطالب قسمتی از نظرات اسلام در مورد آداب مهمانی است

واقعا زیباست

در هیچ کجای دنیا به این  خوبی در مورد مهمانی بحث نشده

The literature is part of the views of Islam on party etiquette . It 's beautiful . Nowhere in the 

worldis it so good as to talk about the party

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
gameakharr

4 مهمانی(ضیافت)party

 این مطالب قسمتی از نظرات اسلام در مورد آداب مهمانی است

واقعا زیباست

در هیچ کجای دنیا به این  خوبی در مورد مهمانی بحث نشده

The literature is part of the views of Islam on party etiquette . It 's beautiful . Nowhere in the 

worldis it so good as to talk about the party

مهمانی(ضیافت)                                                                                                    (4)

        گوشه ای از فرهنگ مهمانی در احادیث

      آنچه شایسته مهمان است

1ـ پذیرش دعوت مومن( یکی از حقوق واجب مومن این است که دعوتش پذیرفته شود امام صادق)

2ـ رعایت اولویت در پذیرش دعوت به مهمانی(همسایه نزدیک تر ــ کسی که زودتر دعوت کرده)

3ـ کندی ورزیدن در پذیرفتن مهمانی های غفلت زا( هرگاه به عروسی ها دعوت شدید کُندی بورزید زیرا این مجالس دنیا را به یاد می آورد پیامبر)

باید کندی و درنگ کرد تا مشخص شود مجلس ،آلوده به گناه نیست

4ـ مقدم داشتن دعوتی که یادآور آخرت است( هرگاه به شرکت در تشییع جنازه ها فراخوانده شدید بشتابید؛ زیرا یادآور آخرت هستند پیامبر)

5ـ شرط کردن پرهیز از تکلف( تشریفات)(خانواده را به زحمت نیاندازد و چیزی را از بیرون خانه تهیه نکند

6ـ اجازه گرفتن برای ورود به خانه میزبان

7ـ سلام کردن هنگام ورود به خانه

8ـ نشستن در جایی که میزبان پیشنهاد میکند( هرگاه یکی از شما به خانه برادرش وارد شد ، هرجایی که صاحب خانه میگوید همانجا بنشیند ؛ زیرا صاحبخانه به موقعیت خانه اش نسبت به مهمان آشنا تر است امام باقر)

9ـ خوب خوردن( محبت شخص به برادرش از خوب خوردنش از غذای اوست امام صادق)

10ـ اقتدا کردن به صاحب خانه در نماز( هیچکس در خانه ، دیگری چیش نماز او نشود پیامبر)

11ـ دعا کردن برای میزبان(اللّهُمَّ بارِک لَهُم فی ما رَزَقتَهُم ، وَاغفِر لَهُم وَ ارحَمهُم)

12ـ ترک مهمانی پس از صرف غذا( در مهمانی هایی که برای صرف یک وعده غذا هستند)

13ـ مراقبت از کرامت خود با رعایت مدت اقامت ( مهمانی سه روز است مهمان نباید آنقدر نزد کسی بماند که او را به زحمت و سختی بیاندازد پیامبر)

مهمانی(ضیافت)                                                                                                    (4)

        گوشه ای از فرهنگ مهمانی در احادیث

      آنچه شایسته مهمان است

1ـ پذیرش دعوت مومن( یکی از حقوق واجب مومن این است که دعوتش پذیرفته شود امام صادق)

2ـ رعایت اولویت در پذیرش دعوت به مهمانی(همسایه نزدیک تر ــ کسی که زودتر دعوت کرده)

3ـ کندی ورزیدن در پذیرفتن مهمانی های غفلت زا( هرگاه به عروسی ها دعوت شدید کُندی بورزید زیرا این مجالس دنیا را به یاد می آورد پیامبر)

باید کندی و درنگ کرد تا مشخص شود مجلس ،آلوده به گناه نیست

4ـ مقدم داشتن دعوتی که یادآور آخرت است( هرگاه به شرکت در تشییع جنازه ها فراخوانده شدید بشتابید؛ زیرا یادآور آخرت هستند پیامبر)

5ـ شرط کردن پرهیز از تکلف( تشریفات)(خانواده را به زحمت نیاندازد و چیزی را از بیرون خانه تهیه نکند

6ـ اجازه گرفتن برای ورود به خانه میزبان

7ـ سلام کردن هنگام ورود به خانه

8ـ نشستن در جایی که میزبان پیشنهاد میکند( هرگاه یکی از شما به خانه برادرش وارد شد ، هرجایی که صاحب خانه میگوید همانجا بنشیند ؛ زیرا صاحبخانه به موقعیت خانه اش نسبت به مهمان آشنا تر است امام باقر)

9ـ خوب خوردن( محبت شخص به برادرش از خوب خوردنش از غذای اوست امام صادق)

10ـ اقتدا کردن به صاحب خانه در نماز( هیچکس در خانه ، دیگری چیش نماز او نشود پیامبر)

11ـ دعا کردن برای میزبان(اللّهُمَّ بارِک لَهُم فی ما رَزَقتَهُم ، وَاغفِر لَهُم وَ ارحَمهُم)

12ـ ترک مهمانی پس از صرف غذا( در مهمانی هایی که برای صرف یک وعده غذا هستند)

13ـ مراقبت از کرامت خود با رعایت مدت اقامت ( مهمانی سه روز است مهمان نباید آنقدر نزد کسی بماند که او را به زحمت و سختی بیاندازد پیامبر)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
gameakharr

3 مهمانی(ضیافت)party

این مطالب قسمتی از نظرات اسلام در مورد آداب مهمانی است

واقعا زیباست

در هیچ کجای دنیا به این  خوبی در مورد مهمانی بحث نشده

The literature is part of the views of Islam on party etiquette . It 's beautiful . Nowhere in the 

worldis it so good as to talk about the party


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
gameakharr

2 مهمانی(ضیافت)party

این مطالب قسمتی از نظرات اسلام در مورد آداب مهمانی است

واقعا زیباست

در هیچ کجای دنیا به این  خوبی در مورد مهمانی بحث نشده

The literature is part of the views of Islam on party etiquette . It 's beautiful . Nowhere in the 

worldis it so good as to talk about the party 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
gameakharr

1 مهمانی(ضیافت)party

این مطالب قسمتی از نظرات اسلام در مورد آداب مهمانی است

واقعا زیباست

در هیچ کجای دنیا به این  خوبی در مورد مهمانی بحث نشده

The literature is part of the views of Islam on party etiquette . It 's beautiful . Nowhere in the worldis it so good as to talk about the party ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
gameakharr