گوشی اسیر ماست

یا ما اسیر گوشی

خدایا همه زندانیان را آزاد بفرما