غیب گو

مردم بخاطر اینکه براشون چیزهایی رو بگه که دیگران نمیدونن
به خیمه ی اون اومدن

 

همه چیز را میداند

 

اطلاعات بانکی

بهترین دوست

دنبال چه میگردی

 

دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 40 ثانیه