اینترنت امروز ما

جاده لغزنده ایست که برای جرکت در آن باید با احتیاط برانیم

تا خودمان و خانواده مان خسارت نبینیم

 

 

 

 

 

به کلیپ زیر دقت فرمایید

 

 مدت زمان: 2 دقیقه 16 ثانیه