اینترنت ملی چیست؟

آیا دسترسی ما به اینترنت جهانی قطع میشود؟

 

چه سودی دارد؟

 مدت زمان: 1 دقیقه 55 ثانیه