لبخند خدا بسته به لبخند حسین است
پس باش پی آنچه خوشایند حسین است

.

تعریف من از عشق همان بود که گفتم
در بند کسی باش که در بند حسین است

.

در معرکه از سنگدلان حرّ بتراشد
این ویژگی چشم هنرمند حسین است


از بس که  علی  نام قشنگی ست عجب نیست
این نام اگر روی سه فرزند حسین است

.

در جنگ سرافکنده نبودیم و نگردیم
چون بر سرمان یکسره سربند حسین است

.

پس باش پی آنچه خوشایند دل اوست
لبخند خدا بسته به لبخند حسین است