بهشون گفتن

دوست داری به کجا سفر کنی

هرجا که شما بخوای 

به شرط اینکه

یک نفر به مدت ده دقیقه از اطلاعات گوشی شما استفاده کنه

 

شما باشید چکار میکنید؟